Apartment design Oriental Plaza Tan Phu – Mr. Huy’s family

PROJECT IMPLEMENTATION: Apartment design and interior design
Area:  Tan Phu
Client: Anh Huy
Area: 2 bedrooms

Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 1 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 2 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 3 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 4 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 5 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 6 Oriental Plaza Apartment Tan Phu - Huy_view 7 Oriental Plaza Apartment Tan Phu - Huy_view family 8 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 9 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view Oriental Plaza Tan Phu apartment building - Huy_view family 11 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 12 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view 13 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 14 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 15 Apartment design Oriental Plaza Tan Phu - Huy_view family 16

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: