Design of living room, kitchen furniture for the luxurious neoclassical villa

Neoclassical interior design

Project:  Villa for
sale:  Uncle Tan’s house
Location:  District 7 – HCM
Completion:  2016
Category:  Interior design

————

New and luxurious living room space

Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 1 Design of living room, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 2 Design living room, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 3 Design living room, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 4 Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 5

Spacious kitchens with natural wood cabinets stand out on the cream-colored tones of walls and floors

Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - kitchen 1 Design living room, kitchen furniture neoclassical luxury - kitchen 1

Luxurious neoclassical table, where enjoy the hearty meal

Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - kitchen 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: