Design of living room, kitchen furniture for the luxurious neoclassical villa

Neoclassical interior design

Project:  Villa for
sale:  Uncle Tan’s house
Location:  District 7 – HCM
Completion:  2016
Category:  Interior design

————

New and luxurious living room space

Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 1 Design of living room, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 2 Design living room, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 3 Design living room, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 4 Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - living room 5

Spacious kitchens with natural wood cabinets stand out on the cream-colored tones of walls and floors

Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - kitchen 1 Design living room, kitchen furniture neoclassical luxury - kitchen 1

Luxurious neoclassical table, where enjoy the hearty meal

Living room design, kitchen furniture neoclassical luxury - kitchen 2

Hãy gửi yêu cầu miễn phí, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
Gửi yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: