Architectural exterior of the villa Roses House

Exterior architectural design villa

Project: Roses House
Location: Hai Phong
Finished year: 2013
Scope of work: Architectural design
Unit:  Kiennhaxinh

————

the-biet-thu-roses-house (1) the-biet-thu-roses-house (2)

Hãy gửi yêu cầu miễn phí, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
Gửi yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: