Architectural exterior of the villa Roses House

Exterior architectural design villa

Project: Roses House
Location: Hai Phong
Finished year: 2013
Scope of work: Architectural design
Unit:  Kiennhaxinh

————

the-biet-thu-roses-house (1) the-biet-thu-roses-house (2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: